Mühendislik Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortası

Bu sigortacılık hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde yapılacak tüm inşaat işlerinde, inşaatın başlangıcından hak sahiplerine teslimine kadar kadarki süreçte oluşabilecek tüm riskleri güvence altına almaktadır. Bu risklere her türlü doğal afet, hırsızlık ve buna teşebbüsten doğacak zararlarla her türlü motorlu taşıtın çarpması veya (uçak gibi taşıtların) düşmesi gibi durumlar da dâhildir.

→Bilgi ve Teklif için tıklayınız

Montaj All Risk Sigortası

Bu sigortacılık hizmeti, söz konusu bir montaj projesinin gerçekleştirilmesi sırasında o ana kadar bitirilmiş işler ve daha sonraki aşamalarda tamamlanacak kısımlar dahil olmak üzere montajın yapılacağı şantiye alanında bulunan ve montajla ilgili her türlü hazırlık malzemesi, montaj ekipmanları ve iş makine ve cihazlarının başına gelebilecek beklenmedik her türlü hasarın tazminini içeren geniş kapsamlı bir Tüm Riskler Sigortasıdır. Bu sigorta türünde her türlü doğal afet, insan hataları, uçak çarpması, elektriksel hatalar ve işletme hataları teminat kapsamındadır.

Elektronik Cihaz Sigortaları

Bu sigortacılık hizmeti gerçek ya da tüzel kişilerin işletmelerinde bulunan ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten dolayı başlarına gelecek hasarların tazminini teminat altına almaktadır.

Buna göre bu sigorta;

a) İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,

b) Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,

c) Hatalı dizayn ve malzemeden,

d) Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,

e) Yangın, yıldırım,

her nev’i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,

f) Kavrulma, kararma, duman ve isden,

g) Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,

h) Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,

ı) İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.

Kaynak: https://www.tsb.org.tr/elektronik-cihaz-sigortalari-genel-sartlari

→Bilgi ve Teklif için tıklayınız

Makina Kırılması Sigortası

Bu sigortacılık hizmeti işletmenin envanterinde tüm nitelikleri belirtilen makine ve tesislerin, deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten dolayı başlarına gelebilecek hasarları tazminini teminat altına alır.

Buna göre bu sigorta:

a) İşletme kazalarından,

b) Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,

c) Yağlama kusurlarından,

d) Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,

e) Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,

f) Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,g) Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,

h) Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,

i) Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısiyle husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,

j) Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,

k) İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,

l) İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Kaynak: https://www.tsb.org.tr/makina-kirilmasi-sigortasi-genel-sartlari

→Bilgi ve Teklif için tıklayınız

Leasing Sigortası

Leasing Sigortaları

Bu sigorta türü işletmenin Leasing yöntemi ile edindiği kıymetlerde ani ve beklenmedik durumlar sonucu meydana gelebilecek hasarları poliçede belirlenen sınırlar dahilinde teminat altına alan bir hizmettir.

Bu sigortanın kapsamına giren zorunlu teminatlar aşağıdaki gibidir:

a-Makine kırılması teminatları,

b-Elektronik cihaz sigortası teminatları,

c-Yangın,

d-Hırsızlık ,

e-Deprem,

f-GLKHHKNH-T,

g-Müteharrik makineler geniş kasko teminatı,

h-Fiziki infilak,

i-Seyyar taşınabilir cihazlar,

j-Hava taşıtları çarpması,

k-Dahili su ,duman ,

l-Kar ağırlığı

→Bilgi ve Teklif için tıklayınız